top of page

Algemene voorwaarden BSGP

TOEPASSINGSGEBIED - De klant aanvaardt uitdrukkelijk de hierna bedongen voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. De toepassing van deze verkoopsvoorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling of de aanvaarding van de levering. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Feitelijke afwijkende gedragingen door de aannemer gesteld of geduld, zelfs bij herhaling, rechtigen de klant niet zich daarop te beroepen en zijn in zijnen hoofde geen verworven recht.

 

STUDIES, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN - Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. Voorzieningen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.. zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnsoverschrijding.

 

UITVOERING VAN DE WERKEN - De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om, en dit zonder dat een vergoeding verschuldigd is, voor zover de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval door de aannemer wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant, of zijn aangestelden, of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd van 200.00 EUR per dag voor, onder meer, gederfde winst. De aannemer bepaalt in dit laatste gevalzelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden en afgewerkt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant. OPLEVERING, ONDERHOUD,

 

WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID - Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat bij gebreke aan aangetekend protest, houdende bemerkingen, met inbegrip van opmerkingen omtrent de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit, binnen de 8 dagen na de uitvoering van de werken, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval, en dit per aangetekend schrijven aan de aannemer. De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 BW is waar wettelijk voorzien van toepassing. Daarnaast wordt, behoudens anders luidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De waarborg dekt evenwel niet: - het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen ; - de schade veroorzaakt door overmacht ; - een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelden ; - vorst- of vochtschade ;

 

INSOLVENTIE IN HOOFDE VAN DE KLANT - In geval van insolventie van de klant, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend, behoudt de klant zich het recht voor bestellingen, zelfs voorafgaandelijk door de aannemer aanvaard, niet uit te voeren of, voorafgaand de aflevering en/of de uitvoering van de werkzaamheden, van de klant een waarborgsom te eisen, specifiek ten gunste van de aanmer geconsigneerd, voldoende om de prijs van de levering en/of werkzaamheden te dekken. EIGENDOMSVOORBEHOUD - De goederen blijven eigendom van ons tot de volledige betaling van de betreffende factuur. Niettemin zullen de risico's van het verlies of de vernietiging van het bestelde goed integraal worden overgedragen op de klant vanaf het ogenblik dat hem het bestelde goed werd geleverd.

 

UITVOERINGSTERMIJNEN - Uitvoeringstermijnen worden steeds ter inlichting verstrekt aan de klant. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot ontbinding van de aannemingsovereenkomst ten nadele van de aannemer, noch tot schadevergoeding. VERBREKING - Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties én de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, en dit alles verhoogd met een schadevergoeding voor gederfde winst gelijk aan 20% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

 

BETALINGSTERMIJN - WANBETALING – De facturen van de aannemer dienen op de bedongen vervaldag op te geschieden op de zetel van de aannemer. Indien er geen vervaldag werd bepaald, dan zijn de facturen van de aannemer betaalbaar binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag is van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een nalatigheidintrest verschuldigd van 12 % op jaarbasis, steeds gerekend vanaf de factuurdatum en op de hoofdsom, inclusief BTW. Daarenboven is de klant van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 %, gerekend op de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van 100.00 EUR en een maximum van 3'000.00 EUR, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van de werkelijke schade. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt alle schuldvorderingen jegens de klant uit hoofde van geplaatste bestellingen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt de aannemer zich in dit geval het recht voor om de uitvoering van aanvaarde bestellingen op te schorten tot de volledige regeling van de verschuldigde bedragen.

 

TOEPASSELIJK RECHT - Het Belgisch recht is van toepassing.

 

TERRITORIALE BEVOEGDHEID - Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar de aannemer diens/haar maatschappelijke zetel houdt, bevoegd, behoudens indien de aannemer verkiest om de regels van het gemeenrecht, conform het Gerechtelijk Wetboek, toe te passen. In elk geval zal de klant bij betwisting, de aannemer moeten dagvaarden voor de Rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar de aannemer diens maatschappelijke zetel houdt.

bottom of page